na INLIS000000000005540 20201229083140 0010-1220000210 ta 201229 g 0 ind 978-602-04-3368-4 741.5 741.5 JAE h Jae Jo Ho High Kick 5 : Jago Sepak Bola dan Jago Belajar / Jae Jo Ho Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017 175 hlm : ilus. ; 15x23 cm. non fiksi komik 0687/2020